IMG_0742

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

มาตรา 30 ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต ให้บริษัทรักษาความปลอดภัยจัดทำบัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตที่เป็นปัจจุบันยื่นต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

บัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องมีรายการเกี่ยวกับประวัติของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ แบบบัญชีรายชื่อและวิธีการยื่นบัญชี ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

บริษัทรักษาความปลอดภัยใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 500 บาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่ตามมาตรา 61 และอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักาความปลอดภัยได้

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ยื่นแบบรายชื่อพนักงาน.xlsx

Previous Post