IMG_0743

พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

มาตรา 39 ในขณะปฏิบัติหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจะต้องสวมเครื่องแบบพร้อมติดเครื่องหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต และมีบัตรประจำตัวของบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ต้นสังกัดออกให้เพื่อแสดงเมื่อได้รับคำร้องขอ

พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรา 39 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาทตามมาตรา 61 กรณีที่บริษัทรักษาความปลอดภัย มิได้จัดทำบัตรประจำตัวให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยในสังกัดให้ถูกต้อง อาจเป็นความผิดในการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่คณะกรรมการกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทตามมาตรา 58 และอาจเป็นเหตุให้นายทะเบียนพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยได้

บัญชีรายชื่อพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตต้องมีรายการเกี่ยวกับประวัติของพนักงานดังกล่าว ทั้งนี้ แบบบัญชีรายชื่อและวิธีการยื่นบัญชี ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนกลางประกาศกำหนด

แบบบัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

(บัตรประจำตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยออกโดยบริษัทรักษาความปลอดภัยที่พนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตสังกัด)

ด้านหน้า (พื้นสีขาว อักษรสีดำ)

ขนาดความสูง 5.5 เซนติเมตร ขนาดความกว้าง 8.5 เซนติเมตร

IMG_0744

ด้านหลัง (พื้นสีขาว อักษรสีดำ)

IMG_0745

เครื่องหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

ขนาดความสูง 6 เซนติเมตร ขนาดความกว้าง 5 เซนติเมตร

PNG%20image

Previous Post Next Post